top of page

Acerca de

Algemene voorwaarden

Definities 

 1. Bar Bascule: Vzw PRoost, gevestigd te Kapelle-op-den-bos onder KvK nr. 0760972324.

 2. Klant: diegene met wie Bar Bascule een overeenkomst is aangegaan. 

 3. Partijen: Bar Bascule en klant samen. 

 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt. 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen,  overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Bar Bascule.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de  klant of van derden uitdrukkelijk uit. 
   

Prijzen 

 1. Alle prijzen die Bar Bascule hanteert worden uitgedrukt in Euro, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige  kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 

 2. Alle prijzen die Bar Bascule hanteert voor zijn producten of diensten op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kunnen ten allen tijde gewijzigd worden door Bar Bascule. 

 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Bar Bascule niet kon voorzien ten tijde van het doen van het aanbod c.q. het tot stand komen van de overeenkomst,  kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 

 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging  zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. 

 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Bar Bascule vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 

 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Bar Bascule, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 7. Indien partijen voor een dienstverlening door Bar Bascule een totaalbedrag zijn overeengekomen, is  dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan  worden afgeweken, zijn overeengekomen. 

 8. Bar Bascule is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 

 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Bar Bascule de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 

 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt. 

 11. Bar Bascule heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 

 12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Bar Bascule prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

 13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Bar Bascule op te zeggen indien hij niet  akkoord gaat met de prijsverhoging. 

 

Betalingen en betalingstermijn 

Producten worden direct afgerekend in de zaak Bar Bascule. 

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Bar Bascule gerechtigd de wettelijke  rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is. Hierbij geldt het principe dat een hele maand wordt gerekend vanaf de eerste begonnen dag van die maand. 

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Bar Bascule. 

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke  incassokosten. 

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Bar Bascule zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Bar Bascule op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Bar Bascule, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Bar Bascule te betalen. 

Recht van reclame 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Bar Bascule gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten. 

 2. Bar Bascule roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische  mededeling. 

 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Bar Bascule, tenzij  partijen hierover andere afspraken maken. 

 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant. 

 

Opschortingsrecht 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om het nakomen van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

 

Retentierecht 

 1. Bar Bascule kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Bar Bascule heeft  voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 

 2. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Bar Bascule. 

 3. Bar Bascule is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht. 

 

Verrekening 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Bar Bascule te verrekenen met een vordering op Bar Bascule. 

 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. Bar Bascule blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Bar Bascule op grond van welke met Bar  Bascule gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

 2. Tot die tijd kan Bar Bascule zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 

 4. Indien Bar Bascule een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Bar Bascule het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

 

Verzekering 

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal: 

  1. geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

  2. zaken van Bar Bascule die bij de klant aanwezig zijn 

  3. zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd 

 2. De klant geeft op eerste verzoek van Bar Bascule de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 

Bewaring 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant. 

 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant. 

Garantie 

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Bar Bascule enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 

 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de  klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. 

 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

 

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Bar Bascule voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

 2. Bar Bascule heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. 

 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 

 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Bar Bascule tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. 

 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Bar Bascule tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant. 

 

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van  de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Bar Bascule.

 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde  informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Bar Bascule de betreffende bescheiden.

 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Bar Bascule redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de  klant. 

 

Vrijwaring 

De klant vrijwaart Bar Bascule tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Bar Bascule geleverde producten en/of diensten. 

 

Klachten 

 1. De klant dient een door Bar Bascule geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te  onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de  overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Bar Bascule daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

 3. Consumenten dienen Bar Bascule uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen  hiervan op de hoogte te stellen. 

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Bar  Bascule in staat is hierop adequaat te reageren. 

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Bar Bascule gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

Ingebrekestelling 

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Bar Bascule.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Bar Bascule ook daadwerkelijk  (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

 1. Als Bar Bascule een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Bar  Bascule verschuldigd zijn. 

 

Aansprakelijkheid Bar Bascule 

 1. Bar Bascule is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 

 2. Indien Bar Bascule aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade  die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 

 3. Bar Bascule is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste  besparingen of schade aan derden. 

 4. Indien Bar Bascule aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering van het schadebedrag door een verzekeringsmaatschappij is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot  schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige  verplichting. 

 

Vervaltermijn 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Bar Bascule vervalt in elk geval 12 maanden na de  gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

Recht op ontbinding 

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Bar Bascule toerekenbaar tekortschiet  in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Bar Bascule niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Bar Bascule in verzuim is. 

 3. Bar Bascule heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Bar Bascule kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Bar Bascule in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Bar Bascule kan worden toegerekend in een van de wil van Bar Bascule onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Bar Bascule kan worden verlangd. 

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht  van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-,  computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Bar Bascule 1 of meer verplichtingen naar de  klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Bar Bascule er weer aan kan voldoen. 

 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide  partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

 5. Bar Bascule is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet. 

 

Wijziging algemene voorwaarden 

 1. Bar Bascule is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten allen tijde worden doorgevoerd.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Bar Bascule zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Bar Bascule. 

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83,  tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Bar Bascule bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Belgische rechter in het arrondissement waar Bar Bascule is gevestigd / praktijk houdt / kantoor  houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

 

Opgesteld op 12 juli 2021.

bottom of page